William Chan 演绎 Defining Moments 广告大片 | 杰尼亚

L'EDITORIALE

01 image/svg+xml DEFINING MOMENTS
导演:Luca Guadagnino

02 image/svg+xml MADE TO MEASURE
您是否准备好量身定制?

03 image/svg+xml 2019冬季时装秀
Ermenegildo Zegna XXX

搜索

无搜索结果
请尝试其他搜索。

为您服务

 
 
 

客户服务
 
如您有问题或需求,我们乐意为您提供帮助。
 

咨询专属顾问

 
预约
 
查找您附近的杰尼亚精品店,然后预约一名专属顾问
 
 

 
风格建议
 
联系我们的造型顾问,听取个性化的造型建议
 
 

 
客户服务
 
如您有任何问题或疑虑,请联系我们的客户服务团队